"මට අදහගන්න බෑ"
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ප්‍රංශයෙන් එංගලන්තයට පියඹා ගිය මිනිසා