ඇමෙරිකානු මැතිවරණය 2020: දිනන්නේ කවුද?

ට්‍රම්ප් බයිඩන්

ඇමෙරිකානු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් තවත් වසර හතරක කාලයක් ධවල මන්දිරයේ රැදී සිටී දැයි එරට ඡන්දදායකයින් ලබන නොවැම්බර් මස 3 වෙනිදා තීරණය කිරීමට නියමිතය.

රිපබ්ලිකන් පාක්ෂික ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ට දැන් අභියෝග කරන්නේ ඩිමොක්‍රටික් පක්ෂයේ නාම යෝජනා ලද ජෝ බයිඩන් ය. ඔහු වඩාත් ප්‍රකටව හඳුනා ගැනුණේ හිටපු ජනාධිපති බරක් ඔබාමා ගේ උප ජනාධිපතිවරයා වශයෙන් වුවද බයිඩන් 1970 ගණන්වල සිට ඇමෙරිකානු දේශපාලනයේ නිරතව සිටින්නෙකි.

මැතිවරණ දිනයට ළඟාවත්ම, තමන් කුමන අපේක්ෂකයාට කැමැත්තක් දක්වන්නේ දැයි යන ප්‍රශ්නය ඡන්දදායකයින් වෙතට යොමු කරන මත විමසුම් මෙහෙයවන සමාගම් ඒ තුළින් රටේ පවතින ස්වභාවය මැන බැලීමට උත්සාහ දරති.

ඔවුන් ක්‍රියාත්මක කරන මත විමසුම් දෙස මෙහිදී අවධානය යොමු කරන අපි, මැතිවරණය දිනනු ඇත්තේ කවුද යන්න සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ට කිව හැකි සහ නොකිව හැකි දේ පිළිබඳ සොයා බැලීමට උත්සහ දරන්නෙමු.

ජාතික මත විමසුම්වල ඉදිරියෙන් සිටින්නේ කවුද?

ඩිමොක්‍රටික් පාක්ෂිකයින්

බයිඩන්

52%

රිපබ්ලිකන් පාක්ෂිකයින්

ට්‍රම්ප්

44%

ඒ ඒ මත විමසුම් පදනම්ව ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට ඇති අරමුණේ සාමාන්‍යය

දිනය
බයිඩන්
ට්‍රම්ප්
Nov 02 52 44
Nov 02 52 44
Nov 02 52 44
Nov 02 52 44
Nov 01 52 44
Nov 01 52 44
Nov 01 52 44
Nov 01 52 44
Nov 01 52 44
Nov 01 52 44
Oct 31 52 44
Oct 31 52 44
Oct 31 52 44
Oct 31 52 44
Oct 31 52 44
Oct 30 52 43
Oct 30 52 43
Oct 29 52 43
Oct 29 52 43
Oct 29 52 43
Oct 29 52 43
Oct 28 52 43
Oct 28 52 43
Oct 28 52 43
Oct 28 52 43
Oct 28 52 43
Oct 27 51 42
Oct 27 51 42
Oct 27 51 42
Oct 27 51 42
Oct 27 51 42
Oct 27 51 42
Oct 26 51 43
Oct 26 51 43
Oct 26 51 43
Oct 26 51 43
Oct 26 51 43
Oct 25 51 42
Oct 25 51 42
Oct 25 51 42
Oct 24 51 43
Oct 24 51 43
Oct 24 51 43
Oct 24 51 43
Oct 23 51 42
Oct 23 51 42
Oct 22 51 43
Oct 22 51 43
Oct 21 51 43
Oct 21 51 43
Oct 20 51 43
Oct 20 51 43
Oct 20 51 43
Oct 20 51 43
Oct 20 51 43
Oct 19 52 42
Oct 19 52 42
Oct 19 52 42
Oct 19 52 42
Oct 18 52 42
Oct 18 52 42
Oct 18 52 42
Oct 18 52 42
Oct 17 52 42
Oct 17 52 42
Oct 17 52 42
Oct 16 52 42
Oct 16 52 42
Oct 15 52 42
Oct 15 52 42
Oct 15 52 42
Oct 14 52 42
Oct 14 52 42
Oct 13 53 42
Oct 13 53 42
Oct 13 53 42
Oct 13 53 42
Oct 13 53 42
Oct 13 53 42
Oct 13 53 42
Oct 12 52 42
Oct 12 52 42
Oct 12 52 42
Oct 12 52 42
Oct 11 53 42
Oct 11 53 42
Oct 10 52 42
Oct 10 52 42
Oct 09 52 42
Oct 09 52 42
Oct 08 52 42
Oct 07 52 42
Oct 06 52 42
Oct 06 52 42
Oct 06 52 42
Oct 06 52 42
Oct 06 52 42
Oct 06 52 42
Oct 05 51 42
Oct 04 51 42
Oct 04 51 42
Oct 04 51 42
Oct 04 51 42
Oct 03 51 43
Oct 03 51 43
Oct 02 51 42
Oct 01 51 43
Oct 01 51 43
Oct 01 51 43
Oct 01 51 43
Sep 30 51 43
Sep 30 51 43
Sep 30 51 43
Sep 29 51 43
Sep 29 51 43
Sep 29 51 43
Sep 28 50 43
Sep 27 50 43
Sep 27 50 43
Sep 26 50 43
Sep 25 50 43
Sep 25 50 43
Sep 24 50 43
Sep 24 50 43
Sep 24 50 43
Sep 23 51 43
Sep 23 51 43
Sep 22 51 43
Sep 22 51 43
Sep 22 51 43
Sep 22 51 43
Sep 21 51 43
Sep 21 51 43
Sep 21 51 43
Sep 20 51 43
Sep 20 51 43
Sep 19 51 43
Sep 19 51 43
Sep 19 51 43
Sep 18 50 43
Sep 17 51 43
Sep 16 51 43
Sep 16 51 43
Sep 16 51 43
Sep 15 50 43
Sep 15 50 43
Sep 15 50 43
Sep 15 50 43
Sep 14 51 43
Sep 14 51 43
Sep 13 51 43
Sep 12 51 43
Sep 12 51 43
Sep 11 51 43
Sep 10 51 43
Sep 10 51 43
Sep 09 51 43
Sep 08 51 43
Sep 08 51 43
Sep 08 51 43
Sep 08 51 43
Sep 08 51 43
Sep 08 51 43
Sep 07 50 42
Sep 06 50 42
Sep 06 50 42
Sep 05 51 43
Sep 04 51 42
Sep 04 51 42
Sep 03 51 42
Sep 02 51 43
Sep 02 51 43
Sep 01 50 42
Sep 01 50 42
Sep 01 50 42
Sep 01 50 42
Sep 01 50 42
Sep 01 50 42
Aug 31 50 42
Aug 31 50 42
Aug 31 50 42
Aug 31 50 42
Aug 31 50 42
Aug 30 50 41
Aug 30 50 41
Aug 29 51 42
Aug 28 51 43
Aug 28 51 43
Aug 27 51 43
Aug 26 50 43
Aug 25 50 42
Aug 25 50 42
Aug 25 50 42
Aug 24 50 42
Aug 23 50 42
Aug 22 50 42
Aug 21 50 42
Aug 20 50 42
Aug 19 50 42
Aug 18 50 42
Aug 18 50 42
Aug 18 50 42
Aug 17 50 42
Aug 16 50 42
Aug 15 50 42
Aug 15 50 42
Aug 14 50 42
Aug 14 50 42
Aug 13 50 41
Aug 12 50 42
Aug 12 50 42
Aug 11 50 42
Aug 11 50 42
Aug 11 50 42
Aug 11 50 42
Aug 10 50 41
Aug 09 49 41
Aug 08 49 41
Aug 07 49 41
Aug 06 50 41
Aug 05 50 42
Aug 04 50 42
Aug 04 50 42
Aug 03 50 42
Aug 02 50 42
Aug 01 50 42
Jul 31 50 42
Jul 30 50 42
Jul 29 49 41
Jul 28 49 41
Jul 28 49 41
Jul 28 49 41
Jul 27 50 42
Jul 26 51 41
Jul 25 51 41
Jul 24 51 41
Jul 23 51 41
Jul 22 50 41
Jul 21 50 41
Jul 21 50 41
Jul 20 50 41
Jul 19 51 41
Jul 18 51 41
Jul 17 50 41
Jul 16 50 41
Jul 15 50 41
Jul 15 50 41
Jul 14 50 40
Jul 14 50 40
Jul 13 51 40
Jul 12 51 40
Jul 12 51 40
Jul 11 49 40
Jul 10 49 40
Jul 09 49 40
Jul 08 49 40
Jul 07 50 41
Jul 07 50 41
Jul 06 49 41
Jul 05 49 40
Jul 04 49 40
Jul 03 49 40
Jul 02 49 40
Jul 01 50 41
Jun 30 50 41
Jun 30 50 41
Jun 30 50 41
Jun 29 50 41
Jun 28 49 41
Jun 27 50 40
Jun 26 50 40
Jun 25 50 41
Jun 24 50 41
Jun 23 50 40
Jun 23 50 40
Jun 22 50 41
Jun 22 50 41
Jun 21 50 41
Jun 20 50 41
Jun 19 50 41
Jun 18 51 41
Jun 17 50 41
Jun 16 50 41
Jun 16 50 41
Jun 15 49 41
Jun 14 50 42
Jun 13 49 41
Jun 12 49 41
Jun 11 49 42
Jun 10 49 42
Jun 09 49 42
Jun 08 49 42
Jun 07 49 42
Jun 06 49 42
Jun 05 49 42
Jun 04 49 42
Jun 03 49 42
Jun 03 49 42
Jun 03 49 42
Jun 02 48 41
Jun 02 48 41
Jun 01 48 42
Jun 01 48 42
May 31 48 42
May 30 48 43
May 29 48 43
May 28 48 43
May 27 48 42
May 26 48 42
May 25 48 42
May 24 48 42
May 23 48 43
May 22 48 43
May 21 48 43
May 20 48 43
May 19 48 43
May 19 48 43
May 18 49 44
May 17 49 44
May 16 49 44
May 15 49 44
May 14 49 43
May 14 49 43
May 13 48 43
May 12 47 43
May 11 48 43
May 10 48 43
May 09 47 42
May 08 48 42
May 07 48 42
May 06 48 42
May 05 48 42
May 04 48 42
May 03 47 42
May 02 48 42
May 01 48 42
Apr 30 48 42
Apr 29 48 42
Apr 28 48 42
Apr 28 48 42
Apr 27 49 42
Apr 26 49 42
Apr 25 49 42
Apr 24 48 42
Apr 23 48 42
Apr 22 48 42
Apr 21 48 42
Apr 20 48 43
Apr 19 49 43
Apr 18 49 43
Apr 17 49 42
Apr 16 49 42
Apr 15 48 42
Apr 14 48 42
Apr 13 48 42
Apr 12 48 42
Apr 11 48 42
Apr 10 48 42
Apr 09 48 42
Apr 08 48 42
Apr 07 48 42
Apr 07 48 42
Apr 07 48 42
Apr 06 49 42
Apr 06 49 42
Apr 06 49 42
Apr 05 48 43
Apr 04 48 43
Apr 03 48 43
Apr 02 48 43
Apr 01 49 44
Mar 31 49 45
Mar 30 49 45
Mar 29 49 45
Mar 28 49 45
Mar 27 49 45
Mar 26 49 45
Mar 25 49 44
Mar 24 49 43
Mar 24 49 43
Mar 23 50 44
Mar 22 50 44
Mar 21 52 42
Mar 20 52 43
Mar 19 52 43
Mar 18 52 42
Mar 17 52 42
Mar 16 52 43
Mar 15 52 43
Mar 14 52 43
Mar 13 52 43
Mar 12 52 43
Mar 11 51 43
Mar 10 50 43
Mar 09 51 42
Mar 08 51 42
Mar 07 50 43
Mar 06 49 45
Mar 05 49 45
Mar 04 49 45
Mar 03 49 45
Mar 02 49 45
Mar 01 50 45
Feb 29 50 45
Feb 28 50 45
Feb 27 50 44
Feb 26 50 45
Feb 25 50 45
Feb 24 50 45
Feb 23 50 45
Feb 22 50 45
Feb 21 50 44
Feb 20 50 44
Feb 19 50 44
Feb 18 50 44
Feb 17 51 44
Feb 17 51 44
Feb 16 50 44
Feb 15 50 43
Feb 14 50 43
Feb 13 50 43
Feb 12 50 46
Feb 11 50 44
Feb 10 50 44
Feb 09 50 44
Feb 08 49 44
Feb 07 49 44
Feb 06 49 44
Feb 05 50 46
Feb 04 50 45
Feb 03 50 45
Feb 02 50 45
Feb 01 50 44
Jan 31 50 44
Jan 30 50 44
Jan 29 50 44
Jan 28 50 44
Jan 27 50 45
Jan 26 50 45
Jan 25 50 45
Jan 24 50 46
Jan 23 50 46
Jan 23 50 46
Jan 22 50 44
Jan 21 51 45
Jan 20 51 45
Jan 19 51 45
Jan 18 48 46
Jan 17 48 46
Jan 16 48 46
Jan 15 48 46
Jan 14 48 46
Jan 13 48 46
Jan 12 48 46
Jan 11 48 46

30 days until මැතිවරණ දිනය

මත විමසුම් පිළිබඳ, බීබීසී මත විමසීමෙන් අවධානය යොමු කෙරෙන්නේ අවසන් දින 14 තුළ පැවති ඒ ඒ ජාතික මත විමසුම් වන අතර මධ්‍යයන අගය භාවිත කරමින් නැඹුරුතා රේඛා නිර්මාණය කර ඇත. උදා: අංක කට්ටලයේ මධ්‍ය අගය.

ජාතික වශයෙන් ජනාධිපති අපේක්ෂකයින්ගේ තත්ත්වය කෙබඳුද?

කිසියම් අපේක්ෂකයෙකු සමස්තයක් ලෙස රටපුරා කෙතරම් ජනප්‍රිය ද යන්න කීමට නම් ජාතික වශයෙන් වූ මත විමසුම් හොඳ මාර්ගෝපදේශයකි. එහෙත්, මැතිවරණයේ ප්‍රතිඵල පුරෝකථනය කිරීමට කිරීමට තරම් යහපත් ක්‍රමයක් නොවේ.

උදාහරණයක් ලෙස ගතහොත්, 2016 දී මත විමසුම්වල ඉදිරියෙන් සිටි හිලරි ක්ලින්ටන් ආසන්න වශයෙන් ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ට වඩා ඡන්ද මිලියන තුනකින් පමණ ඉදිරියෙන් සිටියාය. එහෙත් ඇය පරාජය වූවාය. මක්නිසාද යත්, ඇමෙරිකාව භාවිත කරන 'ඡන්ද විද්‍යාල' ක්‍රමය ඊට හේතු විණි. ඒ අනුව වැඩි ඡන්ද හිමිකර ගත්තේ වුවද එම අපේක්ෂකයා සැමවිටම මැතිවරණය ජයග්‍රහණය නොකරයි.

එය පසෙකින් තැබුවොත්, මේ වසරේ බොහෝ අවස්ථාවල පැවති ජාතික වශයෙන් වූ මත විමසුම්වලදී ජෝ බයිඩන්, ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ට වඩා ඉදිරියෙන් සිටී. මෑත සතිවලදී 50% ක් තරම් වූ තැනක සිටි බයිඩන් ඇතැම් අවස්ථාවල ඒකක 10 කින් ඉදිරියෙන් සිටියේය.

ඊට වෙනස් ස්වභාවයක් ගනිමින්, 2016 පැවති මත විමසුම් එතරම් පැහැදිලි තත්ත්වයක නොවීය. මැතිවරණ දිනයට ළඟාවෙද්දී ට්‍රම්ප් හා එවක ඔහුගේ ප්‍රතිවාදියා වූ හිලරි ක්ලින්ටන් අතර වෙන්වීම පැවතියේ ප්‍රතිශතාංක කිහිපයකින් පමණි.

දැඩි තරගයක් ඇති ප්‍රාන්තවල අලුත්ම මත විමසීම් සාමාන්‍යයන්

වැඩිදුර දත්ත සඳහා එහා මෙහා යන්න
ආරෝහණ හෝ අවරෝහණ පිළිවෙලට තීරුවක් මගින් වගුව සකසා ගැනීම සඳහා තීරු සිරස්තල ක්ලික් කරන්න
අයෝවා 45.6% 47.6% ට්‍රම්ප් + 9.5%
ඇරිසෝනා 47.9% 47.0% ට්‍රම්ප් + 3.6%
ඔහායෝ 46.3% 47.3% ට්‍රම්ප් + 8.2%
ජෝර්ජියා 47.2% 48.2% ට්‍රම්ප් + 5.2%
ටෙක්සස් 46.5% 47.8% ට්‍රම්ප් + 9.1%
නිව් හැම්ෂයර් 53.4% 42.4% ක්ලින්ටන් + 0.4%
නෙවාඩා 48.7% 46.3% ක්ලින්ටන් + 2.4%
නොර්ත් කැරොලයිනා 47.6% 47.8% ට්‍රම්ප් + 3.7%
පෙන්සිල්වේනියා 48.7% 47.5% ට්‍රම්ප් + 0.7%
මිචිගන් 50.0% 45.8% ට්‍රම්ප් + 0.2%
මිනසෝටා 48.0% 43.7% ක්ලින්ටන් + 1.5%
වර්ජිනියා 51.7% 40.3% ක්ලින්ටන් + 5.4%
විස්කොන්සින් 51.0% 44.3% ට්‍රම්ප් + 0.8%
ෆ්ලොරිඩා 47.9% 47.0% ට්‍රම්ප් + 1.2%

සම්පූර්ණ සංවාදාත්මක ඉදිරිපත්කිරීම දැකීමට කරුණාකර ඔබේ බ්‍රවුසරය වැඩිදියුණු කරගන්න

මූලාශ්‍රය: US Census සංඛ්‍යා අවසන් වරට යාවත්කාලීනවීම: 03/11

කුමන ප්‍රාන්ත විසින් මෙවර මැතිවරණය තීරණය කරනු ලබයි ද?

2016 දී හිලරි ක්ලින්ටන් සොයාගත් ආකාරයට ජයග්‍රහණය කරනු ලබන ඡන්ද ප්‍රමාණය, ඔබ දිනන්නේ කවර තැන්වලද යන්නට වඩා වැදගත්කමින් අඩු ය.

බොහෝ ප්‍රාන්තවල සාමාන්‍යයෙන් සැමවිටම එකම ආකාරයෙන් ඡන්දය ප්‍රකාශ වේ. මෙහි අර්ථය නම් සැබෑ තත්ත්වයේදී ප්‍රාන්ත අතලොස්සකදී අපේක්ෂකයින් දෙදෙනාටම ජයග්‍රහණය කිරීමේ අවස්ථාවක් තිබේ. මැතිවරණය දිනන්නේද නැතිනම් පරදින්නේ ද යන්න තීරණය කෙරෙන එම ස්ථාන හැඳින්වෙන්නේ දැඩි තරගකාරී ප්‍රාන්ත (battleground states) ලෙසිනි.

සිය ජනාධිපති තෝරා පත්කරගැනීම සඳහා ඇමෙරිකාව භාවිත කරන ඡන්ද විද්‍යාල ක්‍රමය තුළදී, ඒ ඒ ප්‍රාන්තවල ජනගහනය පදනම්කර ගනිමින් ඒවාට ඡන්ද ප්‍රමාණයක් හිමිවේ. 538ක් වන ඡන්ද විද්‍යාලයේ මුළු ඡන්ද ප්‍රමාණය අතරින් කිසියම් අපේක්ෂකයෙකු ජයග්‍රහණය සඳහා ඡන්ද 270 ක් තමන් සතු කරගත යුතුය.

ඉහත සිතියමේ දැක්වෙන පරිදි ඇතැම් දැඩි තරගකාරී ප්‍රාන්තවලින් ඡන්ද විද්‍යාලය සඳහා අනෙකුත් ප්‍රාන්තවලට වඩා වැඩි ඡන්ද ප්‍රමාණයක් ඇති බැවින් එම ප්‍රාන්ත තුළ සිය මැතිවරණ ව්‍යාපාරය සඳහා නිතර වැඩි කාලයක් යෙදවීමට අපේක්ෂකයෝ පෙළඹෙති.

දැඩි තරගකාරී ප්‍රාන්තවල ඉදිරියෙන් සිටින්නේ කවුද?

දැනට පෙනෙන ආකාරයට, දැඩි තරගකාරී ප්‍රාන්තවල මත විමසුම්වල වඩා වාසිදායක තත්ත්වයක සිටින්නේ ජෝ බයිඩන් ය. එහෙත් තවත් දිගු දුරක් යන්නට තිබේ. ඉතා කඩිනමින් වෙනස්කම් සිදුවිය හැකිය.

මත විමසුම්වලින් පෙන්නුම් කරන ආකාරයට මිචිගන්, පෙන්සිල්වේනියා හා විස්කොන්සින් යන කාර්මික පසුබිමක් ඇති ප්‍රාන්ත තුළ ජෝ බයිඩන් විශාල ලෙස ඉදිරියෙන් සිටී. ඔහුගේ රිපබ්ලිකන් පක්ෂ ප්‍රතිවාදියා වන ට්‍රම්ප් 2016 දී එම ප්‍රාන්ත තුළ සිය ජයග්‍රහණය ළඟා කරත්තේ 1% වඩා අඩු සීමාවලිනි.

නමුත් 2016 දී ට්‍රම්ප් හට විශාල ජයක් ගෙනදුන් මෙම දැඩි තරගකාරී ප්‍රාන්ත කෙරෙහි ඔහුගේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරයේ නියුතු කණ්ඩායම වඩා කනස්සල්ලට පත්වනු ඇත. අයෝවා, ඔහායෝ සහ ටෙක්සස් යන ප්‍රාන්ත තුළ ගියවර ට්‍රම්ප් ගේ ජයග්‍රාහී සීමාව 8-10% අතර පෙන්නුම් කළද මේ වන විට එම ප්‍රාන්ත තුන තුළම වඩා සමීප තත්ත්වයක් පෙන්නුම් කරයි.

එම මත විමසුම්වලදී පෙන්නුම් කළ අංක, පසුගිය ජූලි මාසයේදී මැතිවරණ ව්‍යාපාරය මෙහෙය වූ කළමනාකාරවරයා මාරු කිරීමේ සිය තීරණය මෙන්ම "ව්‍යාජ මත විමසුම්" සම්බන්ධයෙන් නිතර තමන් පවසන දේ පැහැදිලි කිරීමට ට්‍රම්ප් ට සහයක් වනු ඇත.

කෙසේවෙතත්, ඔට්ටු තැබීමේ වෙළෙඳපොළ තවමත් ට්‍රම්ප් ගැන විශ්වාසය අත්හැර දමා නැත. මෑතක සිදු වූ අමුතු සිදුවීම් අතරේ වුවද, නොවැම්බර් 3 වැනිදා ජය ගැනීමේ තුනට එකක පමණ අවස්ථාවක් ට්‍රම්ප් ට ඇති බව පෙන්වා ඇත.

ට්‍රම්ප් ලැබූ අංකවලට කොරෝනාවයිරසයේ බලපෑමක් තිබුණා ද?

වසර ආරම්භයේ සිට ම ඇමෙරිකානු මාධ්‍ය සිරස්තල පිරී ගියේ කොරෝනාවයිරසයෙනි. එසේම, ජනාධිපති ට්‍රම්ප් ගේ ක්‍රියාවලට පළවූ ප්‍රතිචාරය සම්බන්ධයෙන් අපේක්ෂා කළ අන්දමටම පක්ෂ අතර බෙදීමක් ඇති විය.

ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රවේශයට පළවූ සහයෝගය කූටප්‍රාප්ත වූයේ මාර්තු මාසය මැද භාගයේදී ඔහු ජාතික හදිසි අවස්ථාවක් ප්‍රකාශයට පත් කරමින් ද වයිරසය පැතිරීම නවතාලීම සඳහා ප්‍රාන්ත වෙනුවෙන් ඩොලර් බිලියන 50ක් වෙන් කිරීමත් සමගිනි. එම අවස්ථාවේදී ඇමෙරිකානුවන් අතරින් 55% ක් ජනාධිපතිවරයාගේ ක්‍රියා අනුමත කළ බව මත විමසුමේ නිරත ප්‍රමුඛ සමාගමක් වන ඉප්සොස් (Ipsos) නිකුත් කළ දත්තවලින් පෙන්නුම් කෙරේ.

නමුත් එයින් අනතුරුව, ඩිමොක්‍රටික් පාක්ෂිකයින් වෙතින් ලද කවර හෝ සහයෝගයක් අතුරුදන්ව යද්දී රිපබ්ලිකන් පාක්ෂිකයෝ තවදුරටත් සිය ජනාධිපතිවරයාට සහය පළ කළහ.

කෙසේවෙතත් ගෙවී ගිය මාසය වන විට දත්තවලින් පෙන්නුම් කරන්නට වූයේ , වයිරසය යළි පැතිරීමට අදාළව රටේ දකුණු හා බටහිර ප්‍රාන්ත කටයුතු කරමින් සිටියදී ඒ සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රතිචාරය ඔහුගේ ම ආධාරකරුවන් විසින් ප්‍රශ්න කරනු ලබන බවකි.

මෑත සතිවලදී, "මෙය හොඳ අතට හැරෙන්නට කළින් දරුණු වේවි" යැයි අනතුරු අඟවමින් කොරෝනාවයිරසය සම්බන්ධයෙන් ඔහු අඩු සුබවාදී බවක් පළ කළේ ඇයිද යන්න එයින් පැහැදිලි කරනු ඇත.

පළමු වරට මුහුණු ආවරණයක් පැළඳි ඔහු අමෙරිකානුවට ද එසේ කරන්නැයි ඉල්ලා සිටියේ "ඒවායින් බලපෑමක් තිබෙනවා" යනුවෙන් සහ "දේශප්‍රේමී" බව පෙන්වන්න යැයි පවසමිනි.

එක් ප්‍රමුඛ මොඩියුලයක් නිර්මාණය කළ වොෂිංටන් සරසවියේ විශේෂඥයින් පිරිසක්, මැතිවරණ දිනය වන විට මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 250,000 ඉක්මවා යනු ඇතැයි පුරෝකථනය කළහ.

මත විමසුම් විශ්වාස කළ හැකිද?

2016 දී වැරදුණා යැයි පවසමින් මත විමසුම් බැහැර කිරීම පහසු ය. ජනාධිපති ට්‍රම්ප් විසින් එය නිතරම සිදු කරනු ලබයි. එහෙත් සම්පූර්ණයෙන් සත්‍යය එය නොවේ.

බොහෝ ජාතික මත විමසීම්වලදී හිලරි ක්ලින්ටන් සුළු ප්‍රතිශතාංකවලින් ඉදියෙන් සිටියාය. එහෙත්, සිය ප්‍රතිවාදියාට වඩා වැඩි ඡන්ද මිලියන තුනක් ලැබූ බැවින් එම මත විමසීම් වැරදි යැයි ඉන් අදහස් නොකෙරේ.

2016 දී මත විමසුම්කරුවෝ ගැටලුවකට මුහුණ දුන්හ. පැහැදිලිව පෙනුණු ආකාරයට උපාධියක් නැති ඡන්දදායකයින් නියමිත ලෙස නියෝජනය කිරීමේ අසමත් කමක් විණි. එහි අදහස නම් ඇතැම් දැඩි තරගකාරී ප්‍රාන්තවල ට්‍රම්ප් ට වාසිදායක තත්ත්වයක් විණි නම් මැතිවරණයේ අවසන් අවස්ථාව වන තෙක් හඳුනා නොගැනීම ය. මත විමසීමේ නිරත බොහෝ සමාගම් දැන් එය නිවැරදි කර තිබේ.

එහෙත් කොරෝනාවයිරස වසංගතය හේතුවෙන් සාමාන්‍ය තත්ත්වයට වඩා බොහෝ අවිනිශ්චිතතාවක් මෙම වසරේ පවතී. ආර්ථිකය මෙන්ම නොවැම්බරයේ දී ජනතාව ඡන්දය දෙනු ඇත්තේ කෙසේද යන්න සම්බන්ධයෙන් එහි බලපෑමක් ඇත. එබැවින්, විශේෂයෙන්ම මැතිවරණ දවස තවත් බොහෝ කාලයක් තිබෙද්දී සියලු මත විමසුම් කියවිය යුතු වන්නේ තරමක සැකයකිනි.

කියවන්න: