ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ජපානය අවසන් න්‍යෂ්ටික බලාගාරයත් වසා දමයි