යුරෝව රැකගනීමට කඩිනම් පියවර-ඩේවිඩ් කැමරන්

යුරෝ මුදල් ඒකකය Image copyright AP
Image caption යුරෝ මුදල් ඒකකය

යුරෝව ශක්තිමත් කිරීමට කඩිනම් පියවර ගතයුතුයි-ඩේවිඩ් කැමරන්

යුරෝ මුදල් ඒකකය භාවිත කරන කලාපයේ ආණ්ඩු සහ යුරෝපා මහා බැංකුව යුරෝව ශක්තිමත් කිරීමට කඩිනම් පියවර ගතයුතු

බව බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති ඩේවිඩ් කැමරන් අනතුරු අඟවා සිටී.

ආර්ථික පසුබෑමක් සහිත ග්‍රීසිය වැනි ආර්ථික ගොඩගැනීම සඳහා දැනට වඩා පියවර නොගතහොත් යුරෝ මුදල බිඳ වැටීමේ අවදානමක් ඇතැයි බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති වරයා ප්‍රකාශ

කළේය.

උතුරු එංගලන්තයේ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව අමතමින් මේ අනතුරු ඇඟවීම කළ අගමැති කැමරන් යුරෝ මුල්‍ය කලාපය ඉතා තීරණාත්මක මන්සංදියකට පැමිණ සිටින බවයි ප්‍රකාශ කරන්නේ.

යුරෝ මුදල රැක ගැනීම සඳහා හෝ එහි බිඳ වැටීමට මුහුණ දීම සඳහා යුරෝපයට සිදුවනු ඇති බවද ඔහු සඳහන් කළේය.

ග්‍රීසිය වැනි විශාල අයවැය පරතරයක් සහිත රටවල ආර්ථිකය කිසියම් පාලනයකට ලක් කළ යුතු බව කියා සිටින අගමැති කැමරන් එවැනි රටවලට යුරෝ මුල්‍ය ඒකකය භාවිතා කරන ධනවත් රටවල් සහ යුරෝපා මහා බැංකුව විශාල සහායක් ලබාදිය යුතුයැයිද ප්‍රකාශ කළේය.

.