ඉන්දියාවෙන් අඩකට විදුලිය ඇණ හිටී

Image copyright AP

විදුලිබලය ඇණ හිටීම හේතුවෙන් මිලියන 600 ක් පමණ වූ ඉන්දියානුවෝ දැඩි දුෂ්කරතාවකට මුහුණ දී සිටිති. රාජස්ථානයේ සිට ඇසාම් දක්වා වූ කලාපයක් මෙම විදුලිබල අර්බුදයට මුහුණ දී ඇත.

විදුලිය නොමැති නිසා බැංකුවෙන් මුදල් ලබා දෙන යන්ත්‍ර වලින් මුදල් ලබා ගැනීම දුෂ්කර වී තිබෙන අතර ජල සැපයුමද අඩාල වී තිබේ.

නිලධාරින් කියා සිටින්නේ විදුලි බල සැපයුමෙන් තුනෙන් එකක් පමණ යථා තත්වයට පත් කොට ඇති බවයි.