බුරුම විපක්ෂ නායිකා පළමු වතාවට වාර්ෂික හමුදා පෙළපාලියේ

බුරුම විපක්ෂ නායිකා අවුන් සාන් සූචි Aung San Suu Kyi පළමු වතාවට වාර්ෂික හමුදා පෙළපාලියට සහභාගී වෙයි.

බුරුම හමුදාව සමග සබඳතා තර කර ගැනීමට බුරුම විපක්ෂ නායිකාව උත්සහාහ ගන්නා ආකාරයක් ඉන් දක්නට ලැබේ.

හමුදා නායක මින් අවුන් හ්ලේන්ග් Min Aung Hlaing ප්‍රකාශ කළේ හමුදාව තවදුරටත් ජාතික දේශපාලනය තුල පුරෝගාමී කාර්ය භාරයක් ඉටු කරන බවයි.

ජනාධිපතිවරයා ගේ ගමන් මග අනුව යමීන් ස්ථාවර රටක් ගොඩ නැගීමට තමන් කටයුතු කරන බව පැවසූ හමුදා නායකයා, හමුදාව සමුහ සංහාර වල නිරත වන බවට නැගෙන චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කළේය. .

බුරුම විප ක්ෂ නායිකා අවුන් සාන් සූචි Aung San Suu Kyi හමුදාව සමග සබඳතා තර කර ගැනීමට ගන්නා උත්සාහය ඇගේ ඇතැම් ආධාර කරුවන් ගේ නොසතුටට හේතු වී තිබේ.