සිරියාවේ ගැටුම ගෝලීය ත්‍රස්තවාදය වැඩි කිරීමට හේතුවක් - ඊශ්‍රායලය

nethaniyahu

සිරියාවේ සටන් කරන කණ්ඩායම් අතට යැවෙන ආයුධ පාලනය කිරීමේ අයිතියක් තමන්ට ඇතැයි ඊශ්‍රායල් අගමැති බෙන්ජමින් නෙතනියාහු ප්‍රකාශ කළේය.

දැනට සිරියානු කණ්ඩායම් අතට පත්ව ඇති ගුවන් යානා ප්‍රහාරක ආයුධ මෙන්ම රසායනික ප්‍රහාරක හැකියාව හේතුවෙන් මැද පෙරදිග බල තුලනයේ වෙනසක් ඇති විය හැකි බව ඊශ්‍රායල් අගමැති වරයා අනතරු ඇඟවීමක් කළේය.

මෙම ප්‍රවනතාව ගෝලීය ත්‍රස්තවාදයට හේතුවක් විය හැකි බව බෙන්ජමින් නෙතනියාහු වැඩි දුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.

සිරියාවේ ගැටුම නරක කණ්ඩායම් දෙකක් අතර සිදුවෙන ගැටුමක් යැයි නෙතනියාහු සඳහන් කළේය.