බංග්ලාදේශයේ තට්ටු අටක ගොඩනැගිල්ලක් කඩා වැටේ; සිය දෙනෙක් ජීවිතක්ෂයට

බංග්ලාදේශයේ ඇඟලුම් කම්හල් පිහිටුවා තිබූ තට්ටු අටක ගොඩනැගිල්ලක් කඩා වැටීමෙන් සිය දෙනෙක් පමණ ජීවිතක්ෂයට පත් වෙති.

ධකා (Dhaka) අගනුවරට යාබදව පිහිටා තිබූ එම ගොඩනැගිල්ල කඩා වැටීමෙන් සුන්බුන් අතරට මැදිවූ පිරිස බේරා ගැනීමේ මෙහෙයුමක් දියත් කොට තිබේ.

ගොඩනැගිල්ල කඩා වැටීමට ඉඩක් තිබෙන වබට අනතුරු ඇඟවීම් සිදු කොට තිබුනත් ඇඟලුම් කම්හල් හිමියන් එම අනතුරු ඇඟවීම් නොතකා හැර ඇත.