ඉතාලියේ අළුත් ආණ්ඩුවක් පිහිටුවා ගැනීමේ තවත් වෑයමක්

presidient
Image caption ජනාධිපති ජෝර්ජියෝ නෙපොලියාටනෝ

පුළුල් සභාග රජයක් පිහිටුවන්නැයි ඉතාලියේ ජනාධිපතිවරයා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්‍ෂයේ නියෝජ්‍ය නායකයා ගෙන් ඉල්ලා තිබේ.

ජනාධිපති ජෝර්ජියෝ නෙපොලියාටනෝ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්‍ෂයේ නියෝජ්‍ය නායක එන්රිකෝ ලෙටා ගෙන් කරනු ලැබූ මෙම ඉල්ලීම නිසා මහා මැතිවරණයෙන් අනතුරුව හටගෙන ඇති අවිනිශ්ස්චිත තත්ත්වය හමාර වී නව රජයක් පිහිටුවීමේ හැකියාවක් උදා වෙනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු පළ වී තිබේ.

මහා මැතිවරණයෙන් කිසිදු පක්ෂයකට බහුතරයක් ලබා ගත නොහැකි වූ අතර දැනට මාස දෙකක් ගෙවී ඇතත් අළුත් රජයක් පිහිටුවා ගැනීමට නොහැකි වී තිබේ.