දකුණු කොරියාව සියලු සේවකයන් ගෙසොන්ග් කර්මාන්ත කලාපයෙන් ඉවත් කර ගනී

දකුණු කොරියාව , ඉතිරිව සිටින සිය සියලු සේවකයන් උතුරු කොරියාවේ ගෙසොන්ග් කර්මාන්ත කලාපයෙන් ඉවත් කර ගනිමින් සිටී.

ගෙසොන්ග් කර්මාන්ත කලාපය යලි විවෘත කිරීම පිණිස සාකච්ජා පැවැත්වීමට කළ යෝජනාව උතුරු කෝරියාව විසින් නොතකා හැරීම හේතුවෙනුයි දකුණු කොරියාව මේ තීන්දුවට එළඹුණේ.

මීට සති තුනකට ඉහතදී උතුරු කොරියාව විසින් පනස් දහසක් පමණ වන සිය සේවකයන් කර්මාන්ත කලාපයෙන් ඉවත් කර ගනිමින්, දකුණු කොරියානු ජාතිකයන්ට එහි ඇතුල්වීම වලක්වනු පිණිස මාර්ග අහුරා දමන ලදී.

සිය සේවකයන් එකසිය හැත්තෑ පස් දෙනා ඉවත් කර ගැනීම අනිවාර්යෙන්ම කළ යුතු බවයි, දකුණු කොරියානු ඒකාබද්ධතා අමාත්‍යංශය පැවසුවේ.