ලොව ප්‍රීතිමත් දේශය ඕස්ට්‍රේලියාව

ලොව ප්‍රීතිමත් ජනයා වෙසෙන රට ලෙස ඔස්ට්‍රේලියාව තේරී ඇති බව දියුණු රටවල ආර්ථික සහයෝගිතාව සහ සංවර්ධනය සඳහාවූ සංවිධානය (OECD) ප්‍රකාශ කරයි.

එම සංවිධානය විසින් ධනවත් රටවල සිදුකරන ලද සමීක්ෂණයකට අනුව දෙවැනි ස්ථානයට ස්වීඩනයත්, තෙවැනි තැනට කැනඩාවත් තේරී ඇති අතර, යහපත් ජීවිතයක් සඳහාවූ දර්ශකයන් පිළිබඳව සිදුකළ මෙම සමීක්ෂණයේදී ආදායම, සෞඛ්‍ය, ආරක්ෂාව සහ නිවාස පහසුකම් ගැන ජනතාව සෑහීමට පත්ව ඇති ප්‍රමාණය විමසනු ලැබිණ ලැබිණ.

මෙම ක්‍ෂේත්‍ර සියල්ල සමබරව අවධානය යොමු කිරීම ඕස්ට්‍රේලියාවේ ජයග්‍රහණයට හේතුව ලෙස සංවිධානය ප්‍රකාශ කරයි.

ලැයිස්තුවේ අවසාන, තිස් හයවන තැන ලබන්නේ තුර්කියයි.

බ්‍රිතාන්‍යය ලබා සිටින්නේ දහවැනි ස්ථානයයි.