සිරියාවේ අර්බුදය තවත් උග්‍ර අතට හැරෙමින් තිබෙන බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය කියා සිටී

Syria UN

හිස ගසා දැමීම ඇතුළු හිංසන ක්‍රියාවන්හි ළමුන් බලහත්කාරයෙන් නිරත කළ බව එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් වාර්තාව විසින් හෙලිදරව් කොට ඇත.

ජනවාරි මාසයේ සිට මැයි මාසය දක්වා වූ කාලය තුලදී ජන ඝාතන දාහතක් පිළිබඳව තොරතුරු තමන් වෙත ලැබී ඇතැයි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය විසින් පෙන්වා දී තිබේ.

සටන් වැදී සිටින විපක්ෂ කණ්ඩායම් මෙන්ම ආණ්ඩුවත් මානව හිමිකම් කඩ කිරීම් හි නිරත වන බව එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් වාර්තාවෙන් පෙන්වා දී ඇත.

ආණ්ඩුවේ හමුදා රසායනික අවි භාවිතා කළ බවට තොරතුරු ලැබී ඇති අතර විපක්‍ෂ කණ්ඩායම් රසායනික අවි භාවිතා භාවිතා කිරීම සම්පුර්ණයෙන්ම බැහැර කළ නොහැකි බව වාර්තාව කියා සිටී.