ඉරානයේ ප්‍රතිසංස්කරණ වෙනුවෙන් පෙනී සිටි අපේක්ෂකයා ජනාධිපතිවරණ තරඟයෙන් ඉවතට

iran

ඉරානයේ ප්‍රති සංස්කරණ වෙනුවෙන් පෙනී සිටි එකම අපේක්ෂකයා වන මොහමඩ් රේසා අරෙෆ් ජනාධිපතිවරණ තරඟයෙන් ඉවත් වී තිබේ.

ඉරානයේ ප්‍රති සංස්කරණ වෙනුවෙන් පෙනී සිටින හිටපු ජනාධිපති මොහමඩ් කාතාමි මධ්‍යස්ථ මතධාරී හසාන් රෝහානි හට සහයෝගය ලබා දෙන බව ප්‍රකාශ කිරීමෙන් අනතුරුව තමන් මෙම තීරණය ගත් බවයි තරඟයෙන් ඉවත් වෙන අපේක්ෂකයා කියා සිටියේ.

ඉරානයේ ගතානුකගතිකවාදී පාලනය හමාර කිරීම සඳහා මධ්‍යස්ථ මතධාරී අපේක්ෂකයා හට සියළුම ප්‍රතිසංස්කරණවාදීන් සහයෝගය ලබා දිය යුතු බව හිටපු ජනාධිපති මොහමඩ් කාතාමි කියා සිටියේය.

දැනට තරඟවැදී සිටින සෙසු අපේක්ෂකයින් හය දෙනාම සාම්ප්‍රදායික පරිපාලනයක් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින ඉරානයේ ඉහළම ආගමික සහ දේශපාලන බලධාරියා වන අයතොල්ලා අලි කමේනි හට පක්ෂපාතිත්වය දක්වති.කෙසේ වෙතත් අයතොල්ලා අලි කමේනි තම අනුමැතිය කිසිදු අපේක්ෂකයෙකු වෙත පළ කොට නැත.