බර්ලුස්කෝනිට හත් වසරක සිර දඬුවම්

මුදල් ගෙවා බාල වයස්කාර ගණිකාවක් ලබා ගැනීමේ චෝදනාවට ඉතාලියේ හිටපු අගමැති සිල්වියෝ බෙර්ලුස්කෝනි වරදකරු වී ඇති අතර වසර හතකට සිර ගත කරන ලෙස ඉතාලි අධිකරණයක් නියෝග කර තිබේ.

මීට අමතරව සිය දේශපාලන බලය අනිසි ලෙස යොදා ගනිමින් ඉහත කී සිද්ධිය වසන් කිරීම සඳහා උත්සාහ කළ බවට එල්ල වූ චෝදනාවටද හිටපු අගමැති බෙර්ලුස්කෝනි වරදකරු විය.

තනතුරු දැරීමත් තහනම්

බෙර්ලුස්කෝනි හිටපු අගමැතිවරයාට මින් ඉදිරියට ජීවිතාන්තය දක්වා ම මහජන සේවා තනතුරු දැරීම තහනම් කර තිබේ.

සියලු චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කරන හිටපු අගමැති සිල්වියෝ බෙර්ලුස්කෝනිගේ අභියායචනය විභාග කරන තුරු අධිකරණ නියෝගය ක්‍රියාත්මක නොවන බවයි වාර්තා වන්නේ.