ඇමරිකානු ඔත්තු බැලීම ගැන ප්‍රංශ විරෝධය

hollande

ඇමරිකානු පරිපාලනය යුරෝපීය සංගමයේ සාමාජික රටවල් පිළිබඳ ඔත්තු බැලීම ගැන සියලුම යුරෝපා රටවල් පොදු ස්ථාවරයක් ගත යුතු බව ප්‍රංශ ජනාධිපති ෆ්රාන්සුවා හොලන්දේ කියා සිටියේය.

ඇමරිකානු රහස් ඔත්තු සේවා වොෂි න්ටන් සහ නිව්යෝර්ක් හි පිහිටි යුරෝපීය සංගමයේ සාමාජික කාර්යාලවල පණිවිඩවලට හොරෙන් සවන් දීම පිළිබඳව නැගී ඇති චෝදනා ගැන කටයුතු කරන ආකාරය පිළබඳව පොදු සම්මුතියක් ගොඩනගා ගත යුතුව ඇති බව ප්‍රංශ ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

ලබන සතියේ ඇමරිකාව සහ යුරෝපා සංගමයේ සාමාජික රටවල් අතර පැවැත්වීමට නිර්බාධ වෙළෙඳාම පිළිබඳව සාකච්ඡාවලට මෙම අර්බුදය බලපෑ හැකි බව ප්‍රංශ ජනාධිපතිවරයා වැඩි දුරටත් කියා සිටියේය.