තීන්දුවක් ගෙන නැති බ්‍රිතාන්‍යයේ දේශපාලන රැකවරණ අයදුම්පත් ලක්ෂ පහක්

බ්‍රිතාන්‍යයේ දේශපාලන රැකවරණ ඉල්ලමින් ඉදිරිපත් කොට ඇති , තවමත් තීන්දුවක් ගෙන නැති අයදුම්පත් ප්‍රමාණය ඉතාම ඉහළ සංඛ්‍යාවක් බවට පත්ව ඇති බව පාර්ලිමේන්තු කමිටුවක් පෙන්වා දෙයි.

මේ වන විට එවැනි අයදුම්පත් ලක්ෂ පහක් පමණ ගොඩ ගැසී ඇති බවයි ප්‍රකාශ වන්නේ.

එම තත්වය දෝෂ දර්ශනයට ලක් කරමින් බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුවේ ස්වදේශ කටයුතු භාර කාරක සභාව කියා සිටින්නේ,එවැනි අයදුම්පත් විශාල සංඛ්‍යාවක් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීමට අවුරුදු හතළිහකට ආසන්න කාලයක් ගත විය හැකි බවයි.

සංක්‍රමණ සහ දේශපාලන රැකවරණ අයදුම්පත් ප්‍රශ්නය සම්බන්ධයෙන් අද විශේෂ ප්‍රකාශයක් කළ ස්වදේශ කටයුතු පිළිබඳ බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තු කමිටුවේ සභාපති කීත් වාස් (keith Vaz) ඉහත කී ආකාරයේ ඉල්ලුම් පත් විශාල ප්‍රමාණයක් නිරාකරණය කිරීමට අදාළ බලධාරීන් තුළ සැබෑ උවමනාවක් පැවතිය යුතු බවයි කියා සිටියේ.