ජපානයේ ෆුකුෂිමා න්‍යෂ්ටික බලාගාරයෙන් වාෂ්ප පිටවේ

fukushima, japan

මීට අවුරුදු දෙකකට පෙර ඇතිවූ සුනාමියෙන් අනතුරුව අඩපන වූ ෆුකුෂිමා න්‍යෂ්ටික බලාගාරයෙන් වාෂ්ප පිට වෙන්නට පටන් ගෙන ඇතැයි එහි පරිපාලකයින් කියා සිටිති.

පසුගිය සතියේදීත් මෙවැනිම සිද්ධියක් වාර්තා වූ අතර වාෂ්ප පිටවීමට බලපාන හේතුව තාමත් අනාවරණය වී නැත.

ෆුකුෂිමා න්‍යෂ්ටික බලාගාරයෙන් පිටවෙන විකිරණ මට්ටටම් වල වෙනසක් සිදුවී නැති නමුත් විකිරණශීලී ද්‍රව්‍ය අඩංගු ජලය මුහුදට කාන්දු වන්නට පටන් ගෙන ඇතයි න්‍යෂ්ටික බලාගාර ක්‍රියා කරුවන් විසින් පිළිගෙන ඇත.

විකිරණශීලී ද්‍රව්‍ය අඩංගු ජලය කාන්දු වීම ගැන මීට පෙර වාර්තා වූ නමුත් ෆුකුෂිමා න්‍යෂ්ටික බලාගාරය පාලනය කරන සමාගම එම වාර්තා ප්‍රතික්ෂේප කළේය.