අලි මතකය පරදන ඩොල්ෆින්

Image caption තම රංචුවේ ජීවත් වූ ඩොල්ෆින්ගේ හඬ, රංචුවෙන් වෙන් වී වසර විස්සක අවෑමෙන් වුවද හඳුනා ගැනීමට හැකි මතක ශක්තියක්

මිනිසා හැරුණු කොට දැනට මිහිපිට සිටින මතක ශක්තිය වැඩි ම සත්වයා ලෙස ඩොල්ෆින් හැඳින්විය හැකි බව විද්‍යාඥයෝ පිරිසක් ප්‍රකාශ කරති.

තම රංචුවේ ජීවත් වූ ඩොල්ෆින් ගේ හඬ රංචුවෙන් වෙන් වී වසර විස්සක අවෑමෙන් වුවද හඳුනා ගැනීමට හැකි මතක ශක්තියක් ඩොල්ෆින් සතුව පවතින බවයි විද්‍යාඥයන් පවසන්නේ.

මේ අනුව අලින්ට වඩා ඩොල්ෆින්ගේ මතකය ශක්තිමත් වන අතර රූපයෙන් එක සමාන වූවන් අතරින් තම පවුලේ සාමාජිකයන් වෙන් කර හඳුනා ගැනීමේ හැකියාවක් ඩොල්ෆින් සතු වෙයි.

වසර විස්සකට පෙර රංචුවෙන් වෙන් කරන ලද ඩොල්ෆින් ට තම සහකරුවන් ගේ හඬ අසන්නට සැලැස්වීමේ දී ඔවුන් ප්‍රතිචාර දක්වා තිබේ.