හෙළිකොප්ටෙර් මිලදී ගැනීමේදී අක්‍රමිකතා

india

ඉන්දියානු ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය ඉතාලි සමාගමකින් හෙළිකොප්ටෙර් මිලදී ගැනීමේදී අක්‍රමිකතා සිදුකොට ඇති බව ඉන්දියානු විගනකාධිපතිවරයා කියා සිටී.

ඉතාලියේ ඔගස්ටාවෙස්ට්ලන්ඩ් සමාගමෙන් හෙලිකොප්ටර් යානා මිලදී ගැනීම සම්බන්ධයෙන් අක්‍රමිකතා සිදුව ඇති බව වාර්තා වීමත් සමග කොන්ත්‍රාත්තුව අවලංගු කෙරුණු අතර මේ ගනුදෙනුවේදී අල්ලස් ලබා ගැනීම් සිදුව ඇත්දැයි තහවුරු කර ගැනීමට ඉතාලියේත් ඉන්දියාවේදීත් විමර්ශන ආරම්භ විය.

ඩොලර් මිලියන හත්සිය පනහක් වූ මේ ගනුදෙනුවේ දී ගෙවන මුදලට උපරිම ප්‍රතිපල ලබා ගැනීම සඳහා පනවා තිබු නීති කඩවී ඇති බව විගනකාධිපතිවරයා ඉන්දියානු පාර්ලිමේන්තුවට දන්වා සිටියේය.