ෆුකුෂිමා අනතුර තවත් බරපතළයි

fukishima

අඩපන වූ ෆුකුෂිමා න්‍යෂ්ටික බලාගාරයෙන් විකිරණ සහිත ජලය කාන්දු වී ඇති බව න්‍යෂ්ටික නියාමකයෝ කියා සිටිති.

තාවකාලිකව ඉදි කළ ටැංකි වලින් ඉතා අධික ලෙස විකිරණ මුසු වූ ජලය ටොන් තුන් සීයක් පමණ සාගරයට කාන්දු වී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

විනාශ වූ ෆුකුෂිමා න්‍යෂ්ටික බල මධ්‍යස්ථානයේ විෂ රසායන මට්ටම කලින් තක්සේරු කෙරුණ මට්ටමට වඩා බරපතල බව ජපානයේ න්‍යෂ්ටික නියාමකයන්ගේ අලුත් ම ප්‍රකාශනවල දැක්වෙයි .

ෆුකුෂිමා න්‍යෂ්ටික බල මධ්‍යස්ථානයේ විෂ රසායන කාන්දුව පහළ ශ්‍රේණියේ අවම අනතුරක් හැටියට මෙතෙක් විග්‍රහ කොට තිබුණත්, එය අනතුරු දායක භාවය වැඩි ශ්‍රේණියකට වැටෙන බවයි, න්‍යෂ්ටික නියාමකයන් දැන් පවසන්නේ.

ෆුකුෂිමා න්‍යෂ්ටික අනතුර සිදු වුනේ,මෙයින් අවුරුදු දෙකකට පෙර ජපානය මුහුණ දුන් භූමි කම්පාවක් සමඟ ඇති වූ සුනාමියක දී.