අලි ජින්නා කටහඬ ඉන්දියාවෙන් පකිස්තානයට

  • 2013 සැප්තැම්බර් 5
Image caption මහත්මා ගාන්ධි සමග අලි ජින්නා

පකිස්තානයේ පියා ලෙස ගැනෙන මොහමඩ් අලි ජින්නා ගේ කතා වල දුර්ලභ පටිගත කිරීම් කිහිපයක් හොඳ හිත දැක්වීමේ පියවරක් ලෙසින් ඉන්දීය රජය විසින් පකිස්තානයට භාර දී තිබේ.

මේ ඉන්දියාව බෙදා වෙන් කළ 1947 ට පෙර කරන ලද දේශන දෙකක්.

පකිස්තාන ගුවන් විදුලිය මේ ඓතිහාසික හඬ පට ඉල්ලා සිටියේ ගිය අවුරුද්දේ. පටිගත කිරීම් ගබඩා කොට තිබුනේ සමස්ත ඉන්දීය ගුවන් විදුලි සංරක්ෂණාගාරයේ. ඒවා භාර දෙනු ලැබූයේ කාශ්මීරය දෙරට අතර බෙදා වෙන් කරන ඉන්දු පකිස්තාන් මායිමේ මෑතදී ගැටුම් උත්සන්න වී තිබියදී.