නරේන්ද්‍ර මෝඩි අගමැති සටනට

ඉන්දියාවේ මී ළඟ මහ මැතිවරණයේදී සිය අගමැති ධූර අපේක්ෂකයා වන්නේ නරේන්ද්‍ර මෝඩි බව භාරතීය ජනතා පක්ෂය විසින් නිවේදනය කරනු ලැබුණි.

දැඩි මතධාරී හින්දු ජාතිකවාදියකු වන නරේන්ද්‍ර මෝඩි මහත් විවාදයට මාතෘකාවක් වූ දේශපාලනඥයෙක්.

බහුතරය මුස්ලිම් ජනයා වූ දහසකට අධික ජීවිත විනාශයකට හේතු වුන 2002 වාර්ගික ගැටුම් නතර කිරීමට අසමත් වීම සම්බන්ධයෙන් නරේන්ද්‍ර මෝඩි බලවත් විවේචනයට ලක් වූ දේශපාලනඥයෙක්.

මූඩිගේ ආධාර කරුවන් ඔහු ශූර ව්‍යාපාරිකයකු හැටියටයි සලකන්නේ.