මැතිවරණ ප්‍රතිඵලයට එරෙහිව කාම්බෝජයේ උද්ඝෝෂණ

  • 2013 සැප්තැම්බර් 15

කාම්බෝජ මහ මැතිවරණයේ ප්‍රතිඵලවලට එරෙහිව දහස් ගණන් ජනතාව වීදි බැස සිටිති.

පසුගිය ජූලි මාසයේ පැවති මැතිවරණයෙන් පාලක පක්ෂය ජය ගත්තේ ඉතා සුළු ඡන්ද ප්‍රතිශතයකින්.

මැතිවරණය දූෂිත බව පවසන විරුද්ධ පක්ෂය නව පාර්ලිමේන්තුව වර්ජනය කරන බව ප්‍රකාශ කළේය.

අර්බුදය විසඳා ගැනීම සඳහා විරුද්ධ පක්ෂ නායකයා සහ අගමැතිවරයා අතර සාකච්ඡාවක් පැවති නමුත් ඊට පසු දිනම රජයට එරෙහිව උද්ඝෝෂණ දියත් විය.

උද්ඝෝෂකයන් සහ කාම්බෝජ පොලිසිය අතර ගැටුම් ඇතිවූ බවයි වාර්තා වන්නේ.