ඉන්දියානු ඡන්ද දායකයන්ට අපේක්ෂකයන් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ අයිතිය

Image caption ඉන්දියානු ඡන්දදායකයෙක් යන්ත්‍රයක් මගින් ඡන්දය පාවිච්චි කරමින්

මහ මැතිවරණයකට තරඟ වදින අපේක්‍ෂකයන් ප්‍රතික්ෂේප කිරීම සඳහා ඡන්දදායකයන්ට බලය පැවරෙන ඓතිහාසික තීන්දුවක් ඉන්දීය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබ ඇත.

මැතිවරණයක දී, සිය ඡන්ද කොට්ඨාශයේ සියළුම අපේක්ෂකයන්ට තමා අකමැති නම් ඒ බව ප්‍රකාශ කිරීමට ඉහත කී තීන්දුවත් සමඟ ඡන්දදායකයන්ට අවස්ථාව ලැබෙනු ඇත.

මෙහි දී සිදු කෙරෙන්නේ, මැතිවරණ අපේක්‍ෂකයන්ගේ නම් වලට පහළින් “ඉහත අපේක්ෂකයන් කිසිවකුට කැමති නැත”( "none of the above") යනුවෙන් සඳහන් විශේෂ බොත්තමක් ඡන්දය දීමේ යන්ත්‍රයට ඇතුළත් කිරීමයි.

ඡන්දය දීමේ යන්ත්‍ර වල එවැනි වෙනසක් සිදු කරන මෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඉන්දියානු මැතිවරණ කොමිසමට නිර්දේශ කරනු ලැබ ඇත.

එවැනි වැඩ පිළිවෙලක් යටතේ, ඉදිරිපත්ව සිටින සියළුම අපේක්ෂකයන්ට මනාප නොවේ නම්, සියළුම අපේක්ෂකයන් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ අයිතිය ඡන්දදායකයාට ලැබේ.

එවැනි අයිතියක් පැවරීම මගින්, ඡන්දදායකයන් බලවත් කෙරෙන බවයි,ඉන්දීය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අග්‍ර විනිශ්චයකාරවරයා ප්‍රකාශ කළේ.

යම්කිසි ඡන්ද කොට්ඨාශයක 50% කට අධික ඡන්දදායකයන් විසින් සියළුම මැතිවරණ අපේක්ෂකයන් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබ ඇති අවස්ථාවකදී,එම කොට්ඨාශය සඳහා යළි මැතිවරණයක් කැඳවිය යුතු බවයි, එම වැඩපිළිවෙළ වෙනුවෙන් පෙනී සිටින කණ්ඩායම් පවසන්නේ.

ඉන්දියාවේ, ලබන නොවැම්බර් මාසයේ පැවැත්වෙන ප්‍රාන්ත මැතිවරණ පහකදී මෙම නව වැඩ පිළිවෙල ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා, ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ යන්ත්‍ර වල වෙනසක් සිදු කිරීමේ සූදානමක් පවතින බවත් වාර්තාවෙයි.

ඉන්දියාවේ මහ මැතිවරණය ලබන වසරේ පැවැත්වීමට නියමිතයි.