බුරුමයේ බෞද්ධ මුස්ලිම් ගැටුම්: හතළිහක් අත්අඩංගුවේ

Muslims in Burma
Image caption ගැටුම් උත්සන්න වූ ප්‍රදේශයේ බුරුම ජනාධිපතිවරයාද මෑතදී සංචාරය කළේය

බුරුමයේ බෞද්ධ, මුස්ලිම් ගැටුම්වලට සම්බන්ධ වූ හතළිහකට අධික පිරිසක් අත් අඩංගුවට ගත් බව බුරුම පොලිසිය ප්‍රකාශ කරයි.

පසුගිය සතියේදී මුස්ලිම් ගම්මානයකට එල්ල කළ ප්‍රහාරය නිසා පස් දෙනකු පමණ මිය ගිය අතර සියයකට අධික නිවාස ප්‍රමාණයක් ගිණි තබා තිබිණ.

ගැටුම් උත්සන්න වූ ප්‍රදේශයේ බුරුම ජනාධිපතිවරයා සංචාරය කළ නමුත් ඉන් අනතුරුවද බෞද්ධ පිරිස් ප්‍රහාරයන් දියත් කළහ.