බුරුම ආණ්ඩුව සහ ‘කචින්’ගරිල්ලන් අතර ගිවිසුමක්

Image caption කචින් ගරිල්ලන් සටන් වදිමින් සිටියේ නිදහස් ‘කචින්’ දේශයක් සඳහායි.

බුරුම ආණ්ඩුව රටේ උතුරු කලාපයේ සටන් වදිමින් සිටි ‘කචින්’( Kachin)කැරලිකරුවන් සමඟ ප්‍රාරම්භක සාම ගිවිසුමක් අත්සන් කළ බව නිවේදනය කොට ඇත.

එම පියවරත් සමඟ බුරුම ආණ්ඩුව සහ කැරලිකරුවන් අතර අවසන් සාම ගිවිසුමක් අත්සන් කරනු ලැබීම තවත් ඉක්මන් කෙරෙන බවයි,වාර්තා මගින් පැවසෙන්නේ.

උතුරු බුරුමයේ පවතින ගැටුම්කාරී තත්වය අභිනව ගිවිසුමත් සමඟ සමහන් වන නමුත්, පූර්ණ සටන් විරාමයක් පිළිබඳ ප්‍රතිඥාවක් එම ගිවිසුමට ඇතුළත් නොවන බවත් වාර්තාවන්හි දැක්වෙයි.

ගැටුම් සහිත දීර්ඝ කාල පරිච්ඡේදයක් අවසන් කරමින් රට තුළ අවි ගත් සියලු සන්නද්ධ කණ්ඩායම් සමඟ හැකි ඉක්මනින් ජාතික සම්මුතියක් අත්සන් කිරීම බුරුම ආණ්ඩුවේ ඉලක්කයයි.

‘කචින්’නිදහස් ව්‍යාපාරය මේ වසර මුලදීත් බුරුම ආණ්ඩුවේ හමුදා සමඟ සටන් වැදෙමිනුයි සිටියේ.

බුරුම ආණ්ඩුව විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබුණ කොන්දේසි පිළි නො ගත් අවසාන ගරිල්ලා සංවිධානයත් ‘කචින්’නිදහස් ව්‍යාපාරයයි.