පයිලින් කුණාටුවට හත් දෙනෙක් බිලි

ඉන්දියාවේ ඔරිස්සා සහ ආන්ද්‍රා ප්‍රාන්ත හරහා හමා ගිය ෆයිලින් කුණාටුවට ගොදුරු වීමෙන් යටත් පිරිසෙයින් හත් දෙනෙකු වත් මිය ගොස් ඇති බව අලුත් ම වාර්තාවල සඳහන් වෙයි.

මින් වැඩි පිරිස මිය ගොස් ඇත්තේ කඩා වැටුණු ගස් වලට යට වීමෙන්.

සුන්බුන් වලට යට වී ඇති සහ ගංවතුරට කොටු වී සිටින්නන් බේරා ගැනීම සඳහා සහන කණ්ඩායම් යවා ඇති බවයි ඉන්දීය ආපදා කළමනාකරණ බලධාරීන් කියා සිටියේ.

කුණාටුව ළඟා වීමට පෙර ප්‍රදේශවාසීන් ඉවත් කිරීමට බලධාරීන් ක්‍රියාත්මක වීම නිසා සිදුවීමට තිබූ බරපතළ ජීවිත හානියක් වළකා ගැනීමට හැකි වී ඇති බව එහි සිටින වාර්තා කරුවෝ පැවසූහ.