ජපන් ඩොල්පින් දඩයම පරිසරයට අනතුරක්

ජපන් මුහුදේ ඩොල්පින් දඩයම පරිසරයට අන්තරායකාරී තත්වයකට පත්ව ඇති අතර එය එම කලාපයේ ඇතැම් ජීවීන් වර්ග විනාශ වීමට හේතුවක් වී ඇතැයි පරිසර සංවිධානයක් පෙන්වා දෙයි.

පරිසර ගවේෂක ආයතනය නම් සංවිධානය පෙන්වා දෙන්නේ, දහසය දහසක් ඩොල්පින් සහ කුඩා තල්මසුන් දඩයමට ජපානයට දී ඇති වාර්ෂික කෝටාව එම ජීවීන්ගේ සංඛ්‍යා සම්බන්ධයෙන් සිදු කෙරෙන අධිතක්සේරුවක් පදනම් කර ගනිමින් නිර්මාණය කෙරෙන්නක් වන බවයි.

ඩොල්පින් සහ කුඩා තල්මසුන් දඩයමට ජපානයට හිමි වෙන වාර්ෂික කෝටාව තීන්දු කරනු ලබන්නේ අවුරුදු විස්සක් තරම් පැරණි දත්ත තොරතුරු පදනම් කර ගෙන බවත් එම සංවිධානය පෙන්වා දෙයි.

ජපන් මුහුදේ ඩොල්පින් සහ තල්මසුන්ගේ සංඛ්‍යාව මහා පරිමාණයෙන් අඩු වී ඇති බවත් පරිසර ගවේෂක ආයතනය පවසයි.