බංග්ලාදේශ් හාම්පුත්තු ඇඟලුම් කම්කරුවන්ට පිටු පාති

බංග්ලා දේශ් ඇඟලුම් කම්කරු අවම වැටුප මසකට ඩොලර් හැටහතක් තෙක් වැඩි කරනු ලැබීමේ යෝජනාවක් බංග්ලාදේශ් හාම්පුතුන් විසින් බැහැර ලනු ලැබ ඇත.

එරට ඇඟලුම් කම්කරුවන් දැනට ලබන්නේ මසකට ඩොලර් තිස් අටක් තරම් ඉතා ම අඩු වැටුපකි.

එක්දහස් එකසීයකට අධික ජීවිත විනාශයක් සිදු කරමින් ඇඟලුම් කම්හලක් කඩා වැටීමේ සිද්ධියෙන් අනතුරුව බංග්ලාදේශ් ආණ්ඩුව විසින් පසුගිය මැයි මාසයේ පත් කරන ලද නිල වැටුප් මණ්ඩලයක් මගිනුයි ඉහත කී වැටුප් වර්ධකය නිර්දේශ කර තිබුනේ.

ඇඟලුම් කම්කරුවන් සඳහා යෝජනා වී තිබෙන වැටුප් වර්ධකය දවසකට ඩොලර් එකකටත් වඩා අඩු මට්ටමකයි පවතින්නේ.

මේ යෝජනාවට බංග්ලාදේශ් ආණ්ඩුවේ අනුමැතිය ලැබිය යුතුව ඇත.