තහනම් උත්තේජකවලට දැඩි නීති

  • 2013 නොවැම්බර් 15

තරඟකාරී ක්‍රීඩා වලට ඉදිරිපත් වෙන්නන් තහනම් උත්තේජක ගනු ලැබීම මැඩලීමේ අරමුණින් සම්පාදනය කෙරුණ නව නීති මාලාවකට අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

එවැනි තහනම් උත්තේජක පාවිච්චි කර ඇතැයි ඔප්පු වූ ක්‍රීඩකයකුට හෝ ක්‍රීඩිකාවකට ස්වයංක්‍රීය මට්ටමින් අවුරුදු හතරක ක්‍රීඩා තහංචියක් බල පැවැත්වීමත් නව රෙගුලාසි වලට ඇතුළත් වෙයි.

තහනම් උත්තේජක පාවිච්චියට එරෙහි ජගත් මණ්ඩලය දකුණු අප්‍රිකාවේ ජොහැන්නස්බර්ග් නගරයේ පැවැත් වූ සාකච්ඡා වලින් අනතුරුවයි, නව රෙගුලාසි මාලාවට අනුමැතිය ලැබුණේ.

ඔලිම්පික්

සම්මත වී ඇති නව රෙගුලාසි මාලාව අනුව රුධිරය උත්තේජනය කෙරෙන ස්ටෙරොයිඩ්ස් (steroids) පාවිච්චි කරමින් බරපතළ වරදක් කරන ක්‍රීඩකයකුට හෝ ක්‍රීඩිකාවකට ඔලිම්පික් තරගාවලියක් අහිමි විය හැකියි.

තහනම් උත්තේජක භාවිතය නතර කිරීමෙහි ලා එම වැඩ පිළිවෙළ ශක්තිමත් එකක් වනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු පළ වෙමින් ඇති බවයි බීබීසී වාර්තාකරුවෙක් පවසන්නේ.

2015 ජනවාරි මාසයේ පටන් බල පැවැත්වෙන මෙම නව ක්‍රීඩා නීතියට සියලු ම රටවල අනුමැතිය ලැබෙනු ඇතැයි ද බලාපොරොත්තු පළ වෙයි.