බංග්ලාදේශයේ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා ‘මහත් සංවේග ජනකයි’

බංග්ලාදේශයේ මැතිවරණ පූර්ව ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා වලින් තමන් මහත් කම්පාවට පත්වූ බව මානව හිමිකම් පිලිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ කොමසාරිස් වරිය පවසන්නීය.

නවී පිල්ලේ එම ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා හැඳින්වුයේ ‘මහත් සංවේග ජනක’ ඒවා ලෙසින්.

බංග්ලාදේශය භයානක අයුරින් ‘විනාශකාරී බවේ අද්දරට’ තල්ලු කිරීම නවත්වන ලෙස ඇය ප්‍රධාන පක්ෂ දෙකින් ඉල්ලා සිටියාය.

රටේ ප්‍රධාන විපක්ෂය වන බංග්ලාදේශ් ජාතික පක්ෂය තම සගයන් හා එක්ව විරෝධතා මාලාවක් පවත්වමින් සිටින්නේ අගමැතිනි ෂේක් හසීනාට ඉල්ලා අස් වන ලෙස බල කරමින්.

භාරකාර ආණ්ඩුවක් යටතේ ජනවාරියේ මහා මැතිවරණය පවත්වා ගැනීමයි ඔවුන්ගේ යෝජනාව.

නුමුත්, ආණ්ඩුව එම යෝජනාව ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේ.

රටේ කිහිප පොලක හටගත් ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා වලින් සඳුදා පටන් මරා දමා ඇති සංඛ්‍යාව විස්සකට වැඩියි.