ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

සම ලිංගික සම්බන්ධතා පැවැත්වීම සාපරාධී වරදක්

ඉන්දීය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය කියා සිටියේ, සමලිංගික චර්යාව උසාවිය මැදිහත් විය යුතු නැති කාරණයක් වන අතර,එය පාර්ලිමේන්තුවට අයත් කරුණක් වන බවයි