ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

සම ලිංගික සම්බන්ධතා පැවැත්වීම සාපරාධී වරදක්

  • 2013 දෙසැම්බර් 11

ඉන්දීය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය කියා සිටියේ, සමලිංගික චර්යාව උසාවිය මැදිහත් විය යුතු නැති කාරණයක් වන අතර,එය පාර්ලිමේන්තුවට අයත් කරුණක් වන බවයි