දකුණු සුඩානයේ 'කුමන්ත්‍රණය අසාර්ථකයි'

  • 2013 දෙසැම්බර් 16

රාත්‍රිය පුරා ජූබා අගනුවර පැවති ගැටුම්වලින් අනතුරුව ආණ්ඩුව පෙරලා දැමීමේ කුමන්ත්‍රණ උත්සාහයක් ව්‍යවර්ථ කළ බව දකුණු සුඩානයේ ජනාධිපති සල්වා කීර් පවසයි.

නුඑර් ගෝත්‍රයට අයත් සිය හිටපු උප ජනාධිපති රියෙක් මචාර් ට පක්ෂපාතී හමුදා භටයන් ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවලට වග කිව යුතු බවට බහුතර ඩින්කා ජනවර්ගයේ සාමාජිකයකු වන ජනාධිපතිවරයා චෝදනා කරයි.

රාත්‍රිය පුරා ජූබා අගනුවර ඇඳිරි නීතිය ප්‍රකාශයට පත් කළ ජනාධිපති කීර් තත්වය පාලනය කිරීමට ආණ්ඩුව සමත් වූ බව ද පවසයි.

ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවලට සම්බන්ධ වූවන්ට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාකරන බවද ජනාධිපතිවරයා පවසයි.