ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

තායිලන්ත යුද හමුදාවෙන් අනතුරු ඇඟවීමක්

දේශපාලනයට මැදිහත් වීමේ ඉතිහාසයක් සහිත තායිලන්ත යුද හමුදාව දැනට රට තුළ උද්ගත ව පවතින අලුත් ම පාලන අර්බුදයේ දී තවමත් පසු වන්නේ ඊට ඇඟිලි ගැසීමකින් තොරවයි.