දරුවන් නිසා ජනපතිනිය විය නොහැකි බුරුම නායිකාව

දරුවන් නිසා ජනපතිනිය විය නොහැකි බුරුම විපක්ෂ නායිකා අවුන් සාන් සුචි
ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

දරුවන් නිසා ජනපතිනිය විය නොහැකි බුරුම විපක්ෂ නායිකා අවුන් සාන් සුචි

බුරුමයේ විපක්ෂ නායිකා අවුන් සාන් සුචිට ජනාධිපති ධුරය සඳහා තරඟ වැදීමට අවසරය නො ලැබුනත් වසර 2015 දී පැවැත් වීමට නියමිත ජනාධිපතිවරණය සඳහා තරඟ වදින බව ඇගේ පක්ෂය නිවේදනය කර තිබේ.

බුරුම ව්‍යවස්ථාවට අනුව තම දරුවන්ට විදේශීය රටක පුරවැසිභාවය ඇත්නම් ඔහුට හෝ ඇයට ජනාධිපති ධුරය සඳහා තරඟ වැදිය නො හැකියි.

බුරුමයේ විපක්ෂ නායිකා අවුන් සාන් සුචි ගේ පුතුන් දෙදෙනා බ්‍රිතාන්‍ය පුරවැසියන්.

2010 දී පැවති ජනාධිපතිවරණය විපක්ෂය විසින් වර්ජනය කරනු ලැබූ නමුත් ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් සිදු නො කළත් ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයට සහභාගී වන බවයි අවුන් සාන් සුචි ගේ පක්ෂය පවසන්නේ.

වත්මන් ජනාධිපති තෙයින් සෙයින් හඳුන්වා දුන් දේශපාලන ප්‍රතිසංස්කරණ වලින් පසු බුරුමයට එරෙහිව පැවති සම්බාධක ලිහිල් විය.