ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

නිවැරදි වුවත් පිරිසිදු කළ යුතු බිග් බෙන් කුලුන

ලන්ඩන් නුවර මධ්‍යයේ පිහිටි ලෝක ප්‍රසිද්ධ බිග් බෙන් ඔරලෝසු කුලුනේ මුහුණත් හතර විශේෂ පුහුණුවක් ලද පිරිසිදු කරන්නන් හතර දෙනෙකුගෙන් සමන්විත කණ්ඩායමක් කඹ ඔස්සේ පහළට බැස පිරිසිදු කර ඔප මට්ටම් කළහ.

ඔරලෝසු සහිත මුහුණත් අවසාන වරට පිරිසිදු කරන ලද්දේ දෙදහස් දහය වසරේදීයි.

දොළහේ කණිසමත් සමග සියලුම පිරිසිදු කරන්නන්ට ශ්‍රවන ආරක්ෂක උපකරණ පැලඳිම අනිවාර්ය විය.