සින්ජාර් නගරය 'නැවත කුර්දි හමුදා අතට'

Image copyright Reuters

මාස කිහිපයකට පෙර ඉස්ලාමීය රාජ්‍ය සටන්කරුවන් අතට පත් වූ ඉරාකයේ සින්ජාර් නගරය තුළට ඇදෙන ඉරාක කුර්දි හමුදා නගරයේ බලය තහවුරු කර ගනිමින් සිටිති.

ඉරාක කුර්දි හමුදාවලට එක්සත් ජනපද නායකත්වය ලබා දෙන මිත්‍ර පෙරමුණු ගුවනින් සහාය ලබා දෙති.

විශාල පිපිරීම් සහ වෙඩි හුවමාරු නගරය දෙසින් ඇසෙන අතර එක්සත් ජනපදය ඇතුළු මිත්‍ර හමුදාවලට අයත් නියමුවන් රහිත ගුවන් යානා නගරයට ඉහළින් පියාසර කරනු දැක ගත හැක.

කුර්දි සටන්කරුවන් සින්ජාර් නගරයේ බලය නැවත ලබා ගැනීමේ මෙහෙයුම දියත් කළේ පසු ගිය සතියේදීයි.

සින්ජාර් කඳු මුදුන වෙත දිව යන මාර්ගයක බලය අත පත් කර ගැනීමෙන් පසු එහි කොටු වී සිටි යසිදිස් ගෝත්‍රිකයන් දහස් ගණනක් ඉන් ඉවත් කර ගැනීමට කුර්දි හමුදාවලට හැකි වූහ.