ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

නිව්යෝර්ක් නගරයේ හිම පතනය

නිව්යෝර්ක් නගරයට හිම පතනය ආරම්භ වෙයි.

මීට පෙර පළ වූ කාලගුණ අනාවැකිවලින් කියා වුනේ නිව්යෝර්ක් නගරය තුළ භයානක මට්ටමේ අධික හිම පතනයක් බලාපොරොත්තු විය හැකි බවයි.

බලාපොරොත්තු වූ ආකාරයේ අධික හිම පතනයක් සිදු වී නොමැති නමුත් මේ වන විට නිව්යෝර්ක් නගරය හිම තට්ටුවකින් වැසී තිබේ.

නමුත් ඉදිරියේදී අඩි දෙකක පමණ ඝන හිම පතනයක් බලාපොරොත්තු විය හැකි බව කාලගුණ වාර්තාවල සඳහන්.

හිම පතනය හමුවේ නිව්යෝර්ක් නගර සීමාව තුළ රථවාහන ධාවනය අත්හිටුවා පනවා තිබූ තහනම තවදුරටත් දීර්ඝ කර ඇති බව නිව්යෝර්ක්හි නගරාධිපතිවරයා පැවසුවේය.