කොටි සංවිධානයේ අන්තර් ජාතික ජාලය සක්‍රීයයි

us state department

කොටි සංවිධානය හමුදාමය අතින් පරාජය වුවත් එහි අන්තර් ජාතික ජාලය සහ මුල්‍ය ආධාර වැඩ පිළිවෙළ තවමත් සක්‍රීයව පවතින බව ඇමරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව කියා සිටී.

ගෝලීයව ත්‍රස්තවාදය පැතිරෙන ආකාරය පිළිබඳව විමසුමක් කරන 2014 වාර්තාවට අනුව කොටි සංවිධානයේ ක්‍රියාකාරකම් යළිත් පණගැන්වීම වෙනුවෙන් පෙනී සිටින සංවිධාන දහනමයක් හදුනාගත හැකිව තිබේ.

ශ්‍රි ලංකාවේ ආණ්ඩුව ඇමරිකානු ආණ්ඩුව සමගින් ත්‍රස්ත විරෝධී වැඩ සටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන නමුත් ගෙවීගිය වසර තුළ ක්‍රිකාරකම් සීමාවූ බව වාර්තාව පෙන්වා දෙයි.

ශ්‍රි ලංකාවේ මුල්‍ය ගනදෙනු වල විනිවිද බව පිළිබඳව ගැටළු ඇති හෙයින් ත්‍රස්ත සංවිධාන වලට ශ්‍රී ලංකාව මුදල් විශුද්ධකරණ මධ්‍යස්ථානයක් ලෙසින් භාවීතා කිරීමට ඉඩ ඇති බව වාර්තාව පෙන්වා දෙයි.