ඉන්දියවේ නෙස්ලේ සමාගමට එරෙහිව 'නඩු'

maggi_noodles Image copyright AFP

මැගී ක්ෂණික නුඩ්ල්ස් වල මනුෂ්‍ය ආහාරයට නුසුදුසු තරම් ඉහළ මට්ටමක ඊයම් ඇති බව තහවුරු කර ගැනීමෙන් අනතුරුව ඩොලර් මිලියන සීයකට ආසන්න වන්දියක් නෙස්ලේ සමාගමෙන් ඉල්ලා සිටීමට ඉන්දියානු ආණ්ඩුව තීරණය කොට ඇත.

ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ආහාර නිෂ්පාදන සමාගමක් වන නෙස්ලේ සමාගම අයුතු වෙළඳාමක නිරත වී ඇති බව චෝදනා කරමින් ඉන්දීය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නඩු පවරන බව ඉන්දීය ආණ්ඩුවේ නිලධාරියෙක් කියා සිටියේය.

නෙස්ලේ සමාගම ජුනි මාසයේ දී මැගී ක්ෂණික නුඩ්ල්ස් ඉන්දීය වෙළෙඳ පලින් ඉවත් කර ගත් නමුත් මෙම නුඩ්ල්ස් මනුෂ්‍ය ආහාරයට සුදුසු නැති බවට නැගෙන චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කළේය.

ඉන්දියානු ආණ්ඩුව තමන්ට එරෙහිව නඩු පවරන්නට යන බව මෙතෙක් තමන්ට දන්වා නැති බව නෙස්ලේ සමාගම කියා සිටී.