ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන්නේ කෙසේද?

මැතිවරණය වෙනුවෙන් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ නිවැරදි ක්‍රමය නිදහස් සහ සාධාරණ මැතිවරණයක් සඳහා වූ ජනතා ව්‍යාපාරය (කැෆේ)පැහැදිළි කළේ මේ ආකාරයෙනි.

2015 අගෝස්තු 17 වැනිදාට පැවැත්වීමට නියමිත ශ්‍රී ලංකා මහ මැතිවරණයට මේ වන විට සියලු කටයුතු සුදානම්.

මෙවර මහ මැතිවරණය සාමකාමීව සිදු වනු ඇති බවට විශ්වාස කළ හැකි බවයි කැෆේ මැතිවරණ නිරීක්ෂණ සංවිධානය ප්‍රකාශ කරන්නේ.