ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

වසර 400 ක මැදුරු කුළුණට ස්ථාන මාරුවක්

වසර 400 පැරණි මැදුරු කුළුණක් තිබු තැනින් තවත් ස්ථානයකට ගෙන යා හැකිද?

ජපානයේ ඉන්ජිනේරුවන් පිරිසක් මේ දරන්නේ එවැනි උත්සාහයක්.

මේ හිරෝශාකි මැදුර. එය පිහිටා තිබෙන්නේ ජපානයේ ඊශාන දිගින්.

ඉදි කළේ 1611 වසරේදී.

මේ ස්ථාන මාරුව කෙරෙන්නේ කුළුණේ කළු ගලින් සැදී අත්තිවාරම අලුත්වැඩියා කිරීමට.