සිරියාවේ වටලනු ලැබූ නගර වෙත මානුෂීය ආධාර

Image caption කැරලිකරුවන් අත පවතින දමස්කස් අගනුවර ආසනයේ පිහිටි මුවාධාමියා නගරය වෙත ආධාර රැගත් රථ පෙළ ඇතුළු වෙයි

සිරියානු හමුදා විසින් වට කරනු ලැබ ඇති ප්‍රදේශ කරා මානුෂීය ආධාර රැගත් පළමු රථ පෙළ ළඟා වෝ බව වාර්තා වෙයි.

දමස්කස් අගනුවර ආසන්නයේ කැරලිකරුවන් අත පවතින 'මුවාධාමියා' නගරයට ආධාර රැගත් රථ පෙළ ඇතුළු වී ඇති බවයි, රතු අඩ සඳ(Red Crescent) ව්‍යාපාරය පවසන්නේ.

අගනුවර ආසනයේ පිහිටි 'මදායා' සහ 'සබාදිනී' යන නගර සහ සිරියානු ආණ්ඩු හිතවාදී 'ෆෝවහ්' සහ 'කෙෆ්රයා' යන ගම්මාන වෙතත් අත්‍යවශ්‍ය ආධාර රැගත් රථ ගමන් ගනිමින් සිටියි.

සිරියානු යුද්ධය නිසා කොටු වී ඇති ප්‍රදේශ තුළ ලක්ෂ පහකට ආසන්න සාමාන්‍ය වැසියන් සිටින බවයි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය පවසන්නේ.

සිරියානු රතු අඩ සඳ ව්‍යාපාරයේ ප්‍රකාශකයෙක් කියා සිටියේ සිරටවැසියන් බහුතරයකට මානුෂීය ආධාර අත්‍යවශ්‍ය තත්වයක සිටින බවයි.

පුද්ගලයන් 250,000 කට අධික සංඛ්‍යාවක් සිරියාවේ ගැටුම්වලින් මේ වනවිට මරුමුවට පත් වී ඇත.

තවත් එක් කෝටි දස ලක්ෂයකට ආසන්න ජනකායකට උන්හිටිතැන් අහිමි වී ඇත.