International Friendly : Northern Ireland v Latvia