டிஸ்னி சித்திரப்படங்களை போல நீங்களும் வரையவேண்டுமா?
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

டிஸ்னி சித்திரப்படங்களை போல நீங்களும் வரையவேண்டுமா?

டிஸ்னியின் சித்திரப்படங்கள் உலகப் புகழ்பெற்றவை. அவற்றை உருவாக்குபவர்கள் சில தகவல்களை பகிர்கிறார்கள்.

இனி நீங்களும் முயன்று பார்க்கலாம்.