ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

விண்வெளியில் மனிதன் வசிக்கத் துவங்கி 15 ஆண்டுகள்