இந்த நிகழ்ச்சி இன்னும் கேட்க தயாராக்கப்படவில்லை.

பிபிசி தமிழோசை செய்தியறிக்கை

12/02/2018

வார நாட்களில் மட்டும் ஒலிபரப்பாகும் ஐந்து நிமிட உலகச் செய்தியறிக்கை. ஒலிபரப்பாகும் நேரம் 1525 - 1530 ஜிஎம்டி

முந்தைய நிகழ்ச்சிகள்