ஒலிம்பிக் பதக்கங்களில் மொபைல் ஃபோன்கள்

ஒலிம்பிக் பதக்கங்களில் மொபைல் ஃபோன்கள்

எதிர்வரும் 2020ஆம் ஆண்டு ஒலிம்பிக் போட்டியில் வழங்கப்படும் பதக்கங்களில், மொபைல் ஃபோனிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட உலோகங்கள் பயன்படுத்தப்படவுள்ளன.