ஆட்டு மந்தையில் இணைந்த ஆடு
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

ஆட்டு மந்தையில் இணைந்த குரங்கு

சீனாவின் பண்ணை ஒன்றிலுள்ள ஆடுகளுடன் குரங்கொன்றும் இணைந்துள்ளது.

அந்தப் பண்ணை சீனாவின்தென் பகுதியில் உள்ளது.