ராணுவத் தரத்துக்கு பாதுகாப்புத் தரும் புதிய ஸ்மார்ட் ஃபோன் (காணொளி)

ராணுவத் தரத்துக்கு பாதுகாப்புத் தரும் புதிய ஸ்மார்ட் ஃபோன் (காணொளி)